സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടനാഴിയില്‍ വെച്ച് മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു: വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പ്രശസ്ത അഭിഭാഷക ഇന്ദിര ജെയ്‌സിംഗ്

അതൊരു മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാന്‍ പരാതിപ്പെട്ടില്ല. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി ചോദിച്ചു. അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം...

സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടനാഴിയില്‍ വെച്ച് മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു: വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പ്രശസ്ത അഭിഭാഷക ഇന്ദിര ജെയ്‌സിംഗ്

അതൊരു മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാന്‍ പരാതിപ്പെട്ടില്ല. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി ചോദിച്ചു. അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം...

DONT MISS