കാളിദാസ് ജയറാം നായകനാകുന്ന ഒരു പക്ക കഥൈ; ടീസര്‍ കാണാം

നടന്‍ ജയറാമിന്റെ മകന്‍ കാളിദാസ് നായകനാകുന്ന ഒരു പക്ക കഥൈ എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ടീസര്‍ പുറത്തു വന്നു....

കാളിദാസ് ജയറാം നായകനാകുന്ന ഒരു പക്ക കഥൈ; ടീസര്‍ കാണാം

നടന്‍ ജയറാമിന്റെ മകന്‍ കാളിദാസ് നായകനാകുന്ന ഒരു പക്ക കഥൈ എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ടീസര്‍ പുറത്തു വന്നു....

DONT MISS