ക്ലോസ് എന്‍കൗണ്ടറില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ്

ക്ലോസ് എന്‍കൗണ്ടറില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ്...

സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ഫിറ്റനസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി; നടപടി അടുത്ത അധ്യായന വര്‍ഷം മുതല്‍

സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ഫിറ്റ്‌നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ്. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്ന നടപടി അടുത്ത അധ്യായന...

DONT MISS