റിപ്പോർട്ടർ ടീവിയിലേക്കു താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്

Content Editor ( English Web)
Those who is having strong writing skills in English have to apply .

Job Description
Understanding of writing news articles
Knowledge of Online media, Social media
Candidate will be required to update. The website, write photo caption, stories.
Responsible for editing and planning, creating and publishing information on websites.

Languages to be known- English, Malayalam

Desired Candidate Profile
Good command over Malayalam and English is a must.
Should have good communication and editorial skills.
Should be creative and able to alter their style of writing to reflect the audience.
Should be able to handle research and understand standard procedures of referencing.
Degree/ PG in Journalism is an additional Advantage

Education-
UG:Any Graduate – Any Specialization
PG:Any Postgraduate – Any Specializatione

ക്യാമറാമാൻ ( പ്രോഗ്രാം)
യോഗ്യത
സമാന മേഖലയിൽ 2 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവർത്തി പരിജയം

ക്യാമറാമാൻ (ന്യൂസ് )
യോഗ്യത
സമാന മേഖലയിൽ 2 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവർത്തി പരിജയം

സെയിൽസ് കോർഡിനേഷൻ ട്രെയിനീ 
യോഗ്യത
ബിരുദം . സമാന  മേഖലയിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവർത്തി പരിജയം
തുടക്കകാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം
മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനീ

Job Location – ആലപ്പുഴ,കൊല്ലം മലപ്പുറം

യോഗ്യത – എംബിഎ

സീനിയർ സബ് എഡിറ്റർ

യോഗ്യത
ജേർണലിസത്തിൽ ബിരുദം/ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ,സമാന മേഖലയിൽ5 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം

സബ് എഡിറ്റർ

യോഗ്യത
ജേർണലിസത്തിൽ ബിരുദം/ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ,സമാന മേഖലയിൽ 3 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം

സബ് എഡിറ്റർ (ഓൺലൈൻ)

ജേർണലിസത്തിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. സമാന മേഖലയിൽ 2 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം

ന്യൂസ് റീഡേഴ്സ്

ജേർണലിസത്തിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, സമാന മേഖലയിൽ 2 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം

ജേർണലിസ്റ്റ് ട്രെയിനീ

യോഗ്യത
ജേർണലിസത്തിൽ ബിരുദം/ബിരുദാനന്തര ബിരുദം,

ജേർണലിസ്റ്റ് ട്രെയിനീ (ഓൺലൈൻ)

യോഗ്യത
ജേർണലിസത്തിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം

ലൈബ്രറി ട്രെയിനീ

യോഗ്യത
ലൈബ്രറി സയൻസിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം

സീനിയർ മാനേജർ ( മീഡിയ സെയിൽസ് )

യോഗ്യത
മീഡിയ സെയിൽസിൽ / മാർക്കറ്റിംഗിൽ 5 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം

മാനേജർ ( മീഡിയ സെയിൽസ് )

യോഗ്യത
മീഡിയ സെയിൽസിൽ / മാർക്കറ്റിംഗിൽ 4 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം

അസിസ്റ്റന്റ്‌ മാനേജർ ( മീഡിയ സെയിൽസ് )

യോഗ്യത
മീഡിയ സെയിൽസിൽ / മാർക്കറ്റിംഗിൽ 3 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം

സീനിയർ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ( മീഡിയ സെയിൽസ് )

യോഗ്യത
മീഡിയ സെയിൽസിൽ / മാർക്കറ്റിംഗിൽ 2 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം

മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനീ( മീഡിയ സെയിൽസ് )

യോഗ്യത
മീഡിയ സെയിൽസിൽ / മാർക്കറ്റിംഗിൽ 1 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം

താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കാണുന്ന ഇമെയിൽ  വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക

hr@reporterlive.com
career@reporterlive.com