പ്രളയം: ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ഓരോ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡിനും 25,000 രൂപ

തിരുവനന്തപുരം: ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കാന്‍ വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ ഓരോ പഞ്ചായത്തു വാര്‍ഡിനും 25,000 രൂപ അനുവദിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി. ഓരോ മുന്‍സിപ്പല്‍, കോര്‍പറേഷന്‍ വാര്‍ഡിനു 50,000 രൂപാ വെച്ചും സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

DONT MISS
Top