വൈദ്യുതിമേഖലയുടെ സമഗ്രവികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ‘ഊര്‍ജ്ജകേരളാമിഷന്’ തുടക്കമായി

ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു

കൊച്ചി: വൈദ്യുതി മേഖലയുടെ സമഗ്രവികസനത്തിനുള്ള അഞ്ച് വന്‍പദ്ധതികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഊര്‍ജ്ജകേരളാമിഷന് തുടക്കമായി. സൗരോര്‍ജ്ജത്തില്‍ നിന്ന് 1000 മെഗാവാട്ട് ഉത്പാദനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ‘സൗര’ പദ്ധതി, സമ്പൂര്‍ണ എല്‍ഇഡി ലൈറ്റുകളാക്കുന്ന ‘ഫിലമെന്റ് രഹിതകേരളം’, വൈദ്യുതി വിതരണശൃംഖല നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ‘ദ്യുതി 2021’, പ്രസരണനഷ്ടം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്ന ട്രാന്‍സ്ഗ്രിഡ് 2.0, സുരക്ഷാപരിശീലന പരിപാടികള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ‘ഇ-സേഫ്’ എന്നീ പദ്ധതികള്‍ക്കാണ് തുടക്കമായത്.

‘സൗര പദ്ധതി’യുടെ ഭാഗമായി വീടുകള്‍, സര്‍ക്കാര്‍-സ്വകാര്യ കെട്ടിടങ്ങള്‍, സ്‌കൂളുകള്‍, ആശുപത്രികള്‍, വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മേല്‍ക്കൂരകളില്‍, സൗരോര്‍ജ്ജനിലയം സ്ഥാപിച്ച് 500 മെഗാവാട്ടും ഭൂതല പദ്ധതിയിലൂടെ 200 മെഗാവാട്ടും സോളാര്‍ പാര്‍ക്കിലൂടെ 150 മെഗാവാട്ടും ഫ്ളോട്ടിംഗ് നിലയത്തിലൂടെ 100 മെഗാവാട്ടും കനാല്‍ടോപ്പ്-ഹൈവേ പദ്ധതികളില്‍ നിന്നായി 50 മെഗാവാട്ടും ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

സിഎഫ്എല്‍, ട്യൂബ് ലൈറ്റുകള്‍, ബള്‍ബുകള്‍ എന്നിവ എല്‍ഇഡി ലൈറ്റുകളാക്കുന്ന ‘ഫിലമെന്റ് രഹിതകേരളം’ പദ്ധതിയിലൂടെ ഗാര്‍ഹിക ഉപഭോക്താവിന് എല്‍ഇഡി വിളക്കുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുകയും വില തവണകളായി വൈദ്യുതി ബില്ലിനൊപ്പം അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. തദ്ദേശസ്വയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തില്‍ എല്ലാ തെരുവുവിളക്കുകളും എല്‍ഇഡിയിലേക്ക് മാറ്റാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഏഴരക്കോടി എല്‍ഇഡി ബള്‍ബുകളും മൂന്നരക്കോടി എല്‍ഇഡി ട്യൂബുകളും വിതരണം ചെയ്യും.

വൈദ്യുതി വിതരണ ശൃംഖല നവീകരിക്കുന്നതിനും വൈദ്യുതിതടസ്സങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിനും സുരക്ഷിതമായ ശൃംഖല ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന 4035.57 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് ‘ദ്യുതി 2021’. പ്രസരണ രംഗത്ത് ഇന്നനുഭവപ്പെടുന്ന ഞെരുക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പ്രസരണനഷ്ടം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് 10,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് ‘ട്രാന്‍സ്ഗ്രിഡ് 2.0’ പദ്ധതിയില്‍ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് തെക്ക് വടക്ക് പവര്‍ഹൈവേ എന്ന സ്വപ്നം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകും.

അധികമായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാതെ നിലവിലുള്ള ഇടനാഴി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ലൈനുകളുടെ വോള്‍ട്ടേജ് നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുകയും ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രസരണലൈനുകളുടെ തകരാറുകള്‍ മുന്‍കൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിദൂരനിയന്ത്രിത ഡ്രോണ്‍ നിരീക്ഷണ സംവിധാനവും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. വൈദ്യുതി പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളിലെ പ്രവൃത്തികള്‍ സുരക്ഷിതമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും സുരക്ഷാപരിശീലനപരിപാടികളും ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ് ‘ഇ-സേഫ്’ പദ്ധതി.

DONT MISS
Top