‘ഹേയ് ജൂഡ്’ വിശേഷങ്ങളുമായി മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ നീന കുറുപ്പ്

‘ഹേയ് ജൂഡ്’ എന്ന ചിതത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി നീന കുറുപ്പാണ് മോണിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടറില്‍ അതിഥിയായെത്തുന്നത്.

DONT MISS
Top