കാണിപ്പയ്യൂരിന്റെ നക്ഷത്രഫല പ്രവചനം

കാണിപ്പയ്യൂരിന്റെ നക്ഷത്രഫല പ്രവചനം

അശ്വതി, ഭരണി , കാര്‍ത്തിക, രോഹിണി, മകയിരം, തിരുവാതിര നക്ഷത്രക്കാരുടെ രാശിഫലം:

പുണര്‍തം, പൂയം, ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാര്‍ക്ക്:

മകം, പൂരം, ഉത്രം, അത്തം, ചിത്തിര, ചോതി നക്ഷത്രക്കാരുടെ രാശിഫലം:

വിശാഖം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാരുടെ രാശിഫലം:

മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം, ചതയം നക്ഷത്രക്കാരുടെ രാശിഫലം:

DONT MISS
Top